Polityka etyki biznesu

Zarząd Polychem Systems Sp. z o.o. (dalej: spółka) realizując procesy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na produkcji wyrobów poliuretanowych oraz dodatków do ich przetwórstwa, zobowiązuje się do następujących działań:

1. W zakresie pracownika:

 • Przestrzegania wymagań prawnych określonych w polskim prawie oraz regulacji określonych w dokumentach międzynarodowej organizacji pracy, w tym:
  • dobrowolności zatrudnienia,
  • braku przymusu pracy,
  • stabilności pracy,
  • wynagrodzenia wg ustaleń,
  • godzin pracy wg ustaleń,
  • możliwości organizowania zebrań, spotkań, wypowiedzi,
  • zatrudniania młodocianych na wyraźnie określonych zasadach nie zagrażających ich zdrowiu ani życiu,
  • braku dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn,
  • prac w godzinach nadliczbowych wg ustaleń;
 • Umożliwiania pracownikom aktywnego uczestnictwa w sprawach spółki mających na nich wpływ;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności w obszarze stosowanych maszyn i urządzeń, pojazdów, środków chemicznych, prac na wysokościach;
 • Prowadzenia działań minimalizujących ryzyko zawodowe oraz stosowanie środków kontroli wynikających z ryzyka zawodowego;
 • Minimalizacji incydentów związanych z bezpieczeństwem pracy, w szczególności wypadków;
 • Poprawy warunków pracy,
 • Zapewnienia warunków pracy, przez właściwe procedury, standardy i regulacje, które możliwą bezkonfliktowe wykonywanie obowiązków pracownikom,
 • Dbałości o poprawne relacje zawodowe pomiędzy pracownikami spółki w zakresie współpracy i komunikacji.

2. W zakresie środowiska przyrodniczego

 • Przestrzegania zapisów wymagań określonych w obowiązującym prawie regulującym kwestie związane ze środowiskiem,
 • Prowadzenia działań w sposób gwarantujący kontrolowanie wpływu na środowisko,
 • Podejmowania działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, w tym minimalizację emisji do powietrza, odpadów, zużycia energii, surowców oraz wody,
 • Promowanie świadomego podejścia do właściwej gospodarki zasobami przyrodniczymi, emisjami oraz wytworzonymi odpadami.

3. W zakresie społeczeństwa, stron zewnętrznych (strony trzeciej)

 • Przestrzegania praw społeczeństwa, stron zewnętrznych wynikających z zapisów polskiego prawa,
 • Respektowania głosów społeczeństwa i stron zewnętrznych odnośnie do podejmowanych działań,
 • Umożliwiania wypowiedzi na temat działalności spółki,
 • Promowania etycznego podejścia wśród społeczeństwa i stron zewnętrznych.

4. W zakresie etyki biznesu

 • Przestrzegania stosownych przepisów krajowych i międzynarodowych we współpracy z dostawcami i klientami,
 • Ochronę własności intelektualnej,
 • Ochronę danych istotnych dla kontrahentów,
 • Przeciwdziałanie korupcji, nieuczciwej konkurencji, nieuczciwego wpływania na decyzje innych stron,
 • Promowanie etycznego postępowania wśród zarządu, pracowników, współpracowników i kooperantów.

Prezes Zarządu
Jerzy Rogalski

  Formularz kontaktowy

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polychem Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 43. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz archiwizacji formularza. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności

  i otrzymywania od Polychem Systems Sp. z o.o. materiałów marketingowych o usługach, produktach i promocjach.
  e-mail oraz na inne urządzenia telekomunikacyjne, które użytkuję, informacje handlowe i marketingowe dotyczące produktów własnych Polychem Systems Sp. z o.o..
  Do góry Do góry