Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 nr 63 poz. 322), a dokładne zgodnie z zapisami rozdziału 3 (art. 15) każdy wytwarzający i wprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaninę niebezpieczną ma obowiązek przekazania informacji o tej mieszaninie Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych.

Informację tę przekazuje się poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego wygenerowanego z systemu ELDIOM (czyli za pomocą ELektronicznej Deklaracji Informacji o Mieszaninach). System ten przeznaczony jest do informowania Inspektora o mieszaninach niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie. ELDIOM zamieszczony jest na jednej z witryn Biura do spraw substancji: https://eldiom.chemikalia.gov.pl/start.seam

Informację o mieszaninie należy przekazać w dniu jej wprowadzenia do obrotu (w przypadku wytworzenia mieszaniny w Polsce) lub w dniu jej sprowadzenia na terytorium kraju.

W przypadku aktualizacji informacje w systemie należy poprawić w terminie 14 dni od zajścia zmiany.

Za niewywiązanie się z obowiązku grozi kara grzywny.

Co ważne, dane w systemie nie są dostępne dla innych podmiotów, a zakres danych pokrywa się z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki.